Cezaevine Yasaklı Madde Sokma Suçu;

T.C
YARGITAY
20. CEZA DAİRESİ
ESAS NO:2015/773
KARAR NO:2015/299
KARAR TARİHİ:28/04/2015

İNFAZ KURUMUNA YASAK EŞYA SOKMAK
FİKRİ İÇTİMA
UYUŞTURUCU MADDE TEMİN ETME
UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SUÇUNDA GÖREVLİ MAHKEME
TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 188
TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 297

“İçtihat Metni”

Sanığın, ceza evindeki eşini ziyaret için geldiği sırada eşine getirdiği ayakkabının içindeki uyuşturucu maddeyi ceza evine sokmaya teşebbüs ettiğinin iddia olunmasına göre, eylemin sabit olması halinde TCK”nın 188/3. maddesinde düzenlenen “uyuşturucu madde temin etme” ve TCK”nın 297. maddesinin 1. fıkrasında tanımlanan “infaz kurumuna yasak eşya sokma” suçlarını oluşturacağı, TCK”nın 297. maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde öngörülen fikri içtima kuralları gereğince, bu iki suçtan daha ağır sonuç doğuran TCK”nın 188/3. maddesi gereğince cezalandırılıp aynı Kanun”un 297/1. maddesine göre cezanın artırılması gerektiği ve TCK”nın 188/3. maddesinde düzenlenen uyuşturucu madde ticareti ile ilgili delillerin tartışılması ve nitelendirilmesinin Ağır Ceza Mahkemesinin görevinde olduğu gözetilmeden yargılamaya devamla TCK”nın 297/1. maddesi uyarınca hüküm kurulması,
Kanuna aykırı, sanık müdafii ve Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, diğer yönleri incelenmeksizin hükmün BOZULMASINA, 28/04/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

T.C
YARGITAY
4. CEZA DAİRESİ
ESAS NO:2008/13601
KARAR NO:2008/19592
KARAR TARİHİ:03.11.2008

>İNFAZ KURUMUNA VEYA TUTUK EVİNE YASAK EŞYA SOKMAK–UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak; cezaevinde hükümlü olan sanıkların, çalıştırıldıkları işten dönüşleri sırasında, yapılan aramada üzerlerinde esrar maddesi bulunması karşısında eylemlerinin 5237 sayılı TCY.nın 188/3.maddesine uyabileceği, aynı Yasanın 297/1.maddesi uyarınca suça konu maddenin cezaevine sokulmasının suç olması nedeniyle, işlediği bir fiil ile birden çok suçun oluşmasına sebebiyet vermesi ve anılan Yasanın 297/1.maddesindeki “bu suçun konusunu oluşturan eşyanın, temin edilmesi veya bulundurulması ayrı bir suç oluşturduğu takdirde fikri içtima hükümlerine göre belirlenecek ceza yarı oranında artırılır” hükmü nedeniyle, öbür suçtan dava açılıp açılmadığının araştırılması, açılmışsa davaların birleştirilmesi ve sonucuna göre hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden, eksik soruşturma ile karar verilmesi,

Yasaya aykırı ve sanıklar M.. K.. ile T.. A..’nın temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 03.11.2008 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.