T.C.
YARGITAY
15. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO. 2016/337
KARAR NO. 2017/1959
KARAR TARİHİ. 8.5.2017

>ESER SÖZLEŞMESİ FATURAYA DAYALI İLAMSIZ İCRA TAKİBİNE İTİRAZ,İTİRAZIN İPTALİ DAVASI, TAKİP VE DAVAYA KONU OLMAYAN FATURA BU DAVADA DİKKATE ALINMAZ

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak ile ilgili yapılan icra takibine itirazın iptâli, takibin devamı, icra inkâr tazminatının davalıdan tahsili talebine dair olup mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı davasında 29.05.2008 tarihli sözleşmeye göre davalıya bir kısım mutfak ve banyo dolapları ile amerikan panel kapı gibi mobilyaların yapım ve montajı işini üstlendiklerini, bu imalâtlardan kaynaklanan alacaklarının ödenmediğini, yaptıkları icra takibine de haksız olarak itiraz ettiğini belirterek davalının itirazının iptâline ve icra inkâr tazminatına karar verilmesini talep etmiş,

davalı savunmasında davacının sözleşmedeki edimlerini sözleşmeye uygun ve zamanında yerini getirmediğini, buna rağmen teslim edilen sözleşme konusu ürünlerin bedelleri ile işçilik bedellerini faturalar karşılığı davacıya ödediklerini, teslim edilen dolap ve kapılarda sonradan gizli ayıplar oluştuğunu açıklayarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece her iki tarafın defterlerinin usulüne uygun tutulmadığı, buna rağmen ticari defterlere göre davacının … TL alacaklı olduğu, davalının ayıplarla ilgili olarak muayene ve ihbar yükümlülüğünü yerine getirmediği bu sebeple gizli ayıplardan davacının sorumlu tutulamayacağından nefaset indirimi yapılamayacağı gerekçesi ile davanın kısmen kabulüyle … TL üzerinden itirazın iptâline karar verilmiştir.

Davacı tarafından İcra Müdürlüğü’nün 2010/831 Esas sayılı icra dosyasında yapılan icra takibinde 03.08.2009 tarihli 31.000,00 TL bedelli faturaya dayalı olarak ilâmsız icra takibi yapıldığı, bu faturanın banyo dolabı amerikan kapı ve mutfak takımı yapılması işi ile ilgili olup KDV dahil 31.000,00 TL olarak düzenlendiği anlaşılmaktadır. Taraflar arasında düzenlenen sözleşmede ise … adet villanın her türlü mutfak banyo dolabı ve amerikan kapı panellerinin proje ve teknik şartnamede belirtilen şekilde yapılmasının kararlaştırıldığı, bedelin KDV dahil toplam 86.740,40 TL olarak belirlendiği görülmektedir.

Yargılama sırasında alınan bilirkişi raporunda davacının ticari defterlerine göre … TL alacaklı olduğu, davalının ticari defterlerine göre ise davacının … TL alacaklı olduğu, davacının ticari defterlerinde kayıtlı bulunan toplam … TL tutarındaki … adet faturanın davalının ticari defterlerinde kaydının bulunmadığı bu sebeple davacının ticari defterlerinde kayıtlı bulunan alacak tutarından, işbu fatura bedelleri düşülerek kalan alacak tutarı … TL olarak hesaplanmıştır.

Bilindiği üzere itirazın iptâli davası müddeabihi, takip konusu yapılmış ve borçlunun itiraz etmiş olduğu alacak olan bir eda davasıdır. Bu davanın takip hukuku içinde ve takip talebiyle sıkı sıkıya bağlantılı olarak ele alınması gerekir ve sonucu itibarıyla takibin devamına etkili bir davadır. Bu sebeple takip talepnamesinde dayanılan borç ve borcun sebebi ile bağlılık asıldır. Davada her türlü delille ispat edilecek alacakta yine takip talepnamesine konu olan ve borçlu yanca itiraza uğrayan alacaktır. Bunun sonucu olarak takip ve davaya konu olmayan faturanın bu davada dikkate alınamayacağı hakimin iddia ve savunmayla bağlı olduğu kuralının bir gereğidir ( Emsal HGK E. 2011/19-617 K. 2011/749 T. 14.12.2011 ve E. 2006/19-260 K. 2006/251 T. 3.5.2006 ). Diğer taraftan fatura düzenlenmemiş olması Vergi Usul Kanunu’na göre davacı yüklenici sorumluluğunu gerektirebilir ise de, oluşan alacağı talep etmek hakkını ortadan kaldırmaz. Davacı yüklenici alacağının tamamını ticari defterlerinde kayıtlı faturalardan ibaret olduğu şeklinde sınırlandırma yapmadığı sürece alacağını faturaya bağlamasa ve defterlerine kaydetmese dahi gerçekleştirdiği ancak fatura etmediği imalât bedellerini de talep edebilir.

Somut olayda davacı icra takibinde 03.08.2009 tarihli faturaya dayanmış, mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda takibe konu edilmeyen faturalar değerlendirilerek sonuca varılmış olup bu hesap şekli itirazın iptâli davasının az yukarıda açıklanan temel ilkesine aykırıdır. Diğer taraftan yukarıda açıklandığı gibi fatura, defterlerde kayıtlı olmasa bile takibe konu edilebileceğinden mahkemece teknik bilirkişilerden alınacak ek rapor ile takip dayanağı faturadaki imalâtların sözleşmeye uygun olarak yapılıp yapılmadığının tespit ettirilip icra dosyasında …08.2015 tarihli dilekçede bahsedilen İcra Müdürlüğü’nün 2015/6343 Esas sayılı dosyası da getirilip değerlendirilerek davanın sonuçlandırılması gerekir. Bu sebeple eksik incelemeye dayalı kararın temyiz eden davacı yararına bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle kararın temyiz eden davacı yararına BOZULMASINA, ödenen temyiz peşin harcının istenmesi halinde temyiz eden davacıya iadesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren … gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine, 08.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.