Karşılıksız Çekte Önceki Cirantaların Şikayet Süresinin Başlangıcı;

T.C.
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
15. CEZA DAİRESİ
BOZMA
TÜRK MİLLETİ ADINA
İSTİNAF KARARI
Esas No : 2017/2320
Karar No : 2017/1865
İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ : İstanbul Anadolu 2. İcra Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 03/03/2017
NUMARASI : 2017/136 (E) ve 2017/90 (K)
SUÇLAR : Karşılıksız Çek Düzenleme
SUÇ TARİHİ : 2017
HÜKÜMLER : Şikayet dilekçesinin reddi
İSTİNAF BAŞVURUSUNDA
BULUNAN : Müşteki vekili

İlk derece mahkemesince verilen hükme karşı istinaf yoluna başvurulmakla, CMK’nın 279.maddesi uyarınca dosya üzerinden yapılan ön inceleme sonucunda; gerekçe, diğer belge ve deliller ile istinaf dilekçesi incelenerek, CMK.nın 280.maddesi gereğince Dairemizin görev ve yetkisi, başvuranın hakkı, başvuru süresi, yasa yolunun açıklığı, başvurularının kapsamına göre müşteki vekilinin istinaf başvurusunun kabul edilebilir olduğuna karar verildikten sonra gereği düşünüldü:

Dosya içerisinde bulunan çek fotokopisinin incelenmesinde şikayetçi şirketin çeki bankaya ibraz eden hamil olmadığı, ilk ciranta olduğu, çeki bankaya ibraz edenin son ciranta olduğu, çekin karşılıksız çıkması üzerine ciro silsilesi içerisinde çekin şikayetçi şirkete geri döndüğü ve bu şekilde hamil konumuna geldiği anlaşılmıştır. Bu durumda şikayetçi şirketin fiili öğrenme tarihi, çekin karşılıksız işlemine tabi tutularak kendisine geri döndüğü tarihtir ve şikayet hakkı bulunmaktadır. Bu husus gözetildiğinde, ilk derece mahkemesince müşteki şirketin yetkili hamil olmadığı kabul edilerek şikayet dilekçesinin reddine karar verilmek suretiyle, CMK 230. maddesine aykırı olarak yetersiz ve yasal olmayan gerekçe ile karar verilmesi,

Yasaya aykırı ve istinaf başvurusunda bulunan müşteki vekilinin istinaf nedenleri yerinde görülmüş olduğundan hükmün CMK’nın 289/1-g ve 280/1-b maddeleri uyarınca BOZULMASINA, dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine GÖNDERİLMESİNE, kesin olmak üzere 22/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.