Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 
E: 2017/7852 K: 2017/14546
K.T.: 23.11.2017

Özet: Dava, alacaklı tarafından süresinde satış talep edilmemesi nedeniyle taşınmaz üzerindeki haczin düşmesi nedeniyle haczin kaldırılması talebinin reddine ilişkin icra müdürlüğü kararının iptali istemi için icra mahkemesine yapılan şikayetin reddine ilişkindir. İcra Müdürlüğü dosyasında, şikayete konu taşınmaz üzerine alacaklı tarafından 09.04.2010 tarihinde haciz konulduğu görülmektedir. Anılan taşınmazın 10.01.2011 tarihinde satışının istendiği ancak satış avansının yatırıldığına dair bir belgenin olmadığı, bu tarihten sonra alacaklı tarafından 06.07.2012 ve 04.01.2013 tarihlerinde de iki defa haciz yenileme taleplerinde bulunulduğu fakat yine satış istenilmediği, satış masrafının da yatırılmadığı, şikayete konu taşınmazın 04.10.2012 tarihinde hacizli olarak satıldığı ve mülkiyetinin şikayetçiye geçtiği görülmektedir. Şikayetçinin, anılan taşınmaz üzerindeki haczin kaldırılmasını talep ettiği 19.03.2015 tarihine kadar satış talebinde bulunulmadığı ve haliyle haczin düştüğü, anılan tarih itibari ile de artık taşınmaz malikinin borçlu olmadığı anlaşılmış olup, aynı taşınmaz üzerine borçlunun borcundan dolayı yeniden haciz konulması mümkün olmadığından şikayetin kabulü gerekirken reddine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi
E: 2017/7852 K: 2017/14546 K.T.: 23.11.2017
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Şikayetçinin, borçlu aleyhine çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile başlatılan icra takibi sırasında, borçluya ait … İli … Mah. … Ada … Parsel sayılı taşınmazı hacizli olarak satın aldığı, alacaklı tarafından süresinde satış talep edilmemesi nedeniyle anılan taşınmaz üzerindeki haczin düştüğü, bu nedenle haczin kaldırılması için icra dairesine talepte bulunduysa da, bu talebinin reddedildiğini ileri sürerek icra müdürlüğü kararının iptali istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, şikayetin reddine karar verildiği görülmektedir.
İİK’nun 106. maddesinin haciz tarihi itibari ile uygulanması gereken hükmünde; “Alacaklı, haczolunan mal taşınır ise hacizden nihayet bir sene ve taşınmaz ise nihayet iki sene içinde satılmasını isteyebilir” düzenlemesine yer verilmiştir. Aynı kanunun 110. maddesinde ise; “bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya talep geri alınıp da, bu müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar” hükmü yer almaktadır.
Öte yandan, İİK’nun 59. maddesi uyarınca da; bir işlemin yapılmasını isteyen alacaklı o işlemin yapılması için gerekli masrafı avans olarak peşin yatırmalıdır. Az da olsa satış avansının yatırılmış olması halinde, usule uygun satış talebi yapılmış sayılır. İİK’nun 110. maddesi hükmüne göre, satış talebi yapıldığında, icra müdürünün, alacaklıdan, satış avansını 15 gün içinde depo etmesini talep etmesi gerekir. İcra müdürünce verilen süre içinde belirtilen satış avansı depo edilmez ise, anılan hüküm gereği haciz kalkar. Kanunda icra müdürünün, ne kadarlık bir sürede satış avansı olarak yatırılması gereken miktarı belirleyeceği hususu yazılı değildir. Bu nedenle, icra müdürlüğünce, satış avansı ile ilgili bir süre verilmemiş ve alacaklı satış talebinden sonra satış avansı yatırmış ise, satış talep tarihi olarak satış avansının yatırıldığı tarihin kabulü zorunludur.
… İcra Müdürlüğü’nün 2010/792 Esas sayılı dosyasında, şikayete konu taşınmaz üzerine alacaklı tarafından 09.04.2010 tarihinde haciz konulduğu görülmektedir. Anılan taşınmazın 10.01.2011 tarihinde satışının istendiği, ancak satış avansının yatırıldığına dair bir belgenin olmadığı, bu tarihten sonra alacaklı tarafından 06.07.2012 ve 04.01.2013 tarihlerinde de iki defa haciz yenileme taleplerinde bulunulduğu, fakat yine satış istenilmediği, satış masrafının da yatırılmadığı, sonrasında, şikayete konu taşınmazın 04.10.2012 tarihinde hacizli olarak satıldığı ve mülkiyetinin şikayetçiye geçtiği görülmektedir. Şikayetçinin, anılan taşınmaz üzerindeki haczin kaldırılmasını talep ettiği 19.03.2015 tarihine kadar satış talebinde bulunulmadığı ve haliyle haczin düştüğü, anılan tarih itibari ile de artık taşınmaz malikinin borçlu olmadığı anlaşılmış olup, bu durumda aynı taşınmaz üzerine borçlunun borcundan dolayı yeniden haciz konulması mümkün değildir.
O halde, mahkemece; şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile aksi yönde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.