Karşılıksız Çek Keşidesi Suçu;

YARGITAY 14. Ceza Dairesi
Esas No : 2012/15028
Karar No : 2013/299

Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık … in yapılan yargılaması sonunda; 5941 sayılı Çek Kanununun 5/1-2 ve 5237 sayılı TCK.nın 52. maddeleri uyarınca 2822,25 TL adlî para cezası ile cezalandırılmasına ve 5941 sayılı Kanunun 5/4. maddesi gereğince çek düzenleme ve çek hesabı açmasının yasaklanmasına dair …3. Sulh Ceza Mahkemesinin 11.02.2011 gün ve 2010/526 Esas, 2011/176 Karar sayılı hükmünden sonra 5941 sayılı Çek Kanununun 6273 sayılı Kanun ile değişik 5. maddesi uyarınca yapılan uyarlama yargılaması sonucunda bu kez önceki hükmün ortadan kaldırılmasına ve sanığın beraatine ilişkin aynı Mahkemenin 26.03.2012 gün ve 2012/350 Esas, 2012/1207 Karar sayılı kararına karşı yapılan itirazın kabulü ile sanık … ve suça konu çekin hesap sahibi … Tekstil ve İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti’nin, 5941 sayılı Çek Kanununun 6273 sayılı Kanun ile değişik 5/1. maddesi uyarınca çek düzenleme ve çek hesabı açmaktan yasaklanmalarına dair …12. Asliye Ceza Mahkemesinin 15.08.2012 gün ve 2012/77 D.İş sayılı Kararının;

Dosya kapsamına göre;

1-5941 sayılı Çek Kanununun 6273 sayılı Kanun ile değişik 5/1. maddesi uyarınca, çek hesabı sahibi gerçek veya tüzel kişi hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilebileceği, dosya kapsamına göre de, sanık …’un çek hesabı sahibi … Tekstil ve İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti’nin temsile yetkili kişisi olduğu nazara alındığında, sanık … hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilemeyeceği,

2- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 225/1. maddesi gereğince, hükmün ancak iddianamede unsurları gösterilen suça ilişkin fiil ve fail hakkında verilebileceği cihetle, çek hesabı sahibi tüzel kişi hakkında iddianamede bir talep olmaması karşısında, tüzel kişi hakkında mahkemece re’sen idarî yaptırım kararı verilemeyeceği, zira 5941 sayılı Çek Kanununun 5. maddesinin 4. fıkrasında yer alan “Karşılıksız çek düzenleyen, adına karşılıksız çek düzenlenen ve ileri düzenleme tarihli çek üzerinde yazılı tarihe göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmayan gerçek ve tüzel kişi hakkında, soruşturma evresinde Cumhuriyet Savcısının talebi üzerine, sulh ceza hâkimi tarafından, kovuşturma evresinde resen mahkeme tarafından, karşılıksız çıkan her bir çekle ilgili olarak, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilir” hükmünün 6273 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırıldığı, gözetilmeksizin itirazın reddi yerine yazılı şekilde kabulüne karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı CMK.nın 309. maddesi gereğince bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 08.11.2012 gün ve B.03.0.CİG.0.00.00.04-105-34-8345-2012/16619/63059 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize ihbar ve dava evrakı tevdii kılınmakla gereği düşünüldü:

5941 sayılı Çek Kanununun 6273 sayılı Kanun ile değişik 5/1. maddesindeki kanuni düzenlemeye aykırı olarak çek hesabı sahibi olmayan sanık … hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı uygulanmasına karar verilmesi,

5271 sayılı CMK.nın 225/1. maddesinde yer alan “hüküm, ancak iddianamede unsurları gösterilen suça ilişkin fiil ve faili hakkında verilir” şeklindeki kanuni düzenlemeye aykırı olarak iddianamede dava açılmayan … Tekstil ve İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı uygulanmasına karar verilmesi,

Kanuna aykırı olup, bu itibarla kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, …12. Asliye Ceza Mahkemesinin 15.08.2012 gün ve 2012/77 D. İş sayılı Kararının CMK.nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bozma nedenine göre aynı Kanunun 309. maddesinin 4. fıkrasının (d) bendinin verdiği yetkiye dayanılarak;

1- … 3. Sulh Ceza Mahkemesinin 26.03.2012 gün ve 2012/350 Esas, 2012/1207 Karar sayılı kararına karşı katılan vekili tarafından yapılan itirazın REDDİNE,

2- Yapılan yargılama masraflarının kamu üzerinde bırakılmasına, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 21.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.